Meithrin a Derbyn Tymor yr Gwanwyn 2023 Blwyddyn newydd dda i bawb ac edrychwn ymlaen at Dymor y Gwanwyn. Derbyn yn unig – Byddwn yn parhau gyda llythrennau, geiriau a llyfrau Tric a Chlic. Cofiwch gofnodi unrhyw sylwadau ac arwyddo yn y Cofnod Llyfrau Llyfrgell. Dylai’r plant ddod a’u bagiau darllen i’r ysgol bob diwrnod. Bydd y plant Derbyn yn cael gwers Addysg Gorfforol ar b’nawn Mercher y tymor yma. Bydd angen gwisg addysg gorfforol briodol ar gyfer y gwersi a gall eich plentyn gadw’r wisg yn yr ysgol a'u dychwelyd adre i olchi ar ddiwedd hanner tymor. Gofynnir ichi sicrhau fod pob dilledyn gydag enw'r plentyn os gwelwch yn dda. Byddant yn dysgu newid a gwisgo yn annibynnol ac yn dysgu rheolau er mwyn diogelwch yn y gwersi. Ni fydd y plant Meithrin angen gwisg y tymor hwn. Yn ogystal a’r gwersi byddant yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau drwy ddefnyddio offer mawr fel beiciau a sgwteri ac offer bach megis pensiliau a siswrn. Ein thema Tymor yma yw ‘Y Trên Mawr Glas’. Byddwn yn darllen y stori ac yn dysgu am sut mae trenau’n gweithio a gwahanol ffyrdd o deithio. Yn ogystal â hyn, byddwn yn dysgu am yr anifeiliaid yn y stori a sut i edrych ar ôl pethau byw. Byddwn yn edrych ar wahanol ffyrdd y gallwn deithio i ofalu am ein byd. Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu Byddwn yn darllen storiau dosbarth yn ystod y tymor, gyda phrif ffocws ar y llyfr ‘Trên Mawr Glas’. Byddwn yn parhau i ddefnyddio’r cynllun Tric a Chlic i ddysgu llythrennau, geiriau a brawddegau gan ganolbwyntio ar ffurfio cywir a datblygu sgiliau darllen, sillafu ac ysgrifennu. Bydd y plant yn datblygu iaith drwy chwarae rôl ac amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys TGCH. Byddant yn ysgrifennu cerdyn post ac yn edrych ar erthygl papur newydd. Mathemateg a Rhifedd. Byddwn yn parhau i ddatblygu sgiliau mathemategol trwy weithgareddau chwarae yn y dosbarth a thu allan ac yn dysgu caneuon a rhigymau sydd yn ymwneud a rhif. Byddwn yn canolbwyntio ar adnabod a gwerth rhifau, data/dosbarthu, adio a thynnu, amser ac amcangyfrif a gwirio. Iechyd a Lles. Byddwn yn parhau i annog y plant i fod yn annibynnol a dysgu arferion gofal personol. Byddwn yn dysgu am wahanol symudiadau trwy weithgareddau dawns a symud fel yr anifeiliaid allan o’r llyfr. Mi fyddwn hefyd yn dysgu sut i gadw’n ddiogel wrth deithio a sut i gadw’n iach. Y Dyniaethau Ein thema yw'r ‘Trên Mawr Glas’ felly byddwn yn dysgu am sut oedd pobl yn teithio amser maith yn ôl a sut mae trenau wedi newid dros y blynyddoedd. Byddwn hefyd yn edrych ar sut i deithio i ofalu am ein byd e.e.. cerdded i’r ysgol, beicio i’r siop ayyb. Gwyddoniaeth a Thechnoleg Yn Gwyddoniaeth a Thechnoleg byddwn yn adeiladu ramp ac yn cael ras cerbydau i weld pa un yw’r cyflymaf. Byddwn hefyd yn arbrofi a yw ceir, trenau ayyb yn teithio’n dda ar dywod, glaswellt a charped. Byddwn hefyd yn adeiladu trên neu draciau trên allan o bren, gan ddysgu sut i ddefnyddio offer syml yn ddiogel. Celfyddydau Mynegianol Bydd y plant yn cael defnyddio adnoddau wedi eu hailgylchu i greu model o drên. Byddwn hefyd yn gwneud gwaith crefft yn ymwneud ar Eisteddfod, Sul y Mamau, Santes Dwynwen ar Pasg. Edrychwn ymlaen at gael tymor prysur a hwyliog gyda’r plant a diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
Ysgol Carreg Emlyn © 2023 Website designed and maintained by H G Web Designs
Meithrin a Derbyn Tymor yr Gwanwyn 2023 Blwyddyn newydd dda i bawb ac edrychwn ymlaen at Dymor y Gwanwyn. Derbyn yn unig – Byddwn yn parhau gyda llythrennau, geiriau a llyfrau Tric a Chlic. Cofiwch gofnodi unrhyw sylwadau ac arwyddo yn y Cofnod Llyfrau Llyfrgell. Dylai’r plant ddod a’u bagiau darllen i’r ysgol bob diwrnod. Bydd y plant Derbyn yn cael gwers Addysg Gorfforol ar b’nawn Mercher y tymor yma. Bydd angen gwisg addysg gorfforol briodol ar gyfer y gwersi a gall eich plentyn gadw’r wisg yn yr ysgol a'u dychwelyd adre i olchi ar ddiwedd hanner tymor. Gofynnir ichi sicrhau fod pob dilledyn gydag enw'r plentyn os gwelwch yn dda. Byddant yn dysgu newid a gwisgo yn annibynnol ac yn dysgu rheolau er mwyn diogelwch yn y gwersi. Ni fydd y plant Meithrin angen gwisg y tymor hwn. Yn ogystal a’r gwersi byddant yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau drwy ddefnyddio offer mawr fel beiciau a sgwteri ac offer bach megis pensiliau a siswrn. Ein thema Tymor yma yw ‘Y Trên Mawr Glas’. Byddwn yn darllen y stori ac yn dysgu am sut mae trenau’n gweithio a gwahanol ffyrdd o deithio. Yn ogystal â hyn, byddwn yn dysgu am yr anifeiliaid yn y stori a sut i edrych ar ôl pethau byw. Byddwn yn edrych ar wahanol ffyrdd y gallwn deithio i ofalu am ein byd. Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu Byddwn yn darllen storiau dosbarth yn ystod y tymor, gyda phrif ffocws ar y llyfr ‘Trên Mawr Glas’. Byddwn yn parhau i ddefnyddio’r cynllun Tric a Chlic i ddysgu llythrennau, geiriau a brawddegau gan ganolbwyntio ar ffurfio cywir a datblygu sgiliau darllen, sillafu ac ysgrifennu. Bydd y plant yn datblygu iaith drwy chwarae rôl ac amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys TGCH. Byddant yn ysgrifennu cerdyn post ac yn edrych ar erthygl papur newydd. Mathemateg a Rhifedd. Byddwn yn parhau i ddatblygu sgiliau mathemategol trwy weithgareddau chwarae yn y dosbarth a thu allan ac yn dysgu caneuon a rhigymau sydd yn ymwneud a rhif. Byddwn yn canolbwyntio ar adnabod a gwerth rhifau, data/dosbarthu, adio a thynnu, amser ac amcangyfrif a gwirio. Iechyd a Lles. Byddwn yn parhau i annog y plant i fod yn annibynnol a dysgu arferion gofal personol. Byddwn yn dysgu am wahanol symudiadau trwy weithgareddau dawns a symud fel yr anifeiliaid allan o’r llyfr. Mi fyddwn hefyd yn dysgu sut i gadw’n ddiogel wrth deithio a sut i gadw’n iach. Y Dyniaethau Ein thema yw'r ‘Trên Mawr Glas’ felly byddwn yn dysgu am sut oedd pobl yn teithio amser maith yn ôl a sut mae trenau wedi newid dros y blynyddoedd. Byddwn hefyd yn edrych ar sut i deithio i ofalu am ein byd e.e.. cerdded i’r ysgol, beicio i’r siop ayyb. Gwyddoniaeth a Thechnoleg Yn Gwyddoniaeth a Thechnoleg byddwn yn adeiladu ramp ac yn cael ras cerbydau i weld pa un yw’r cyflymaf. Byddwn hefyd yn arbrofi a yw ceir, trenau ayyb yn teithio’n dda ar dywod, glaswellt a charped. Byddwn hefyd yn adeiladu trên neu draciau trên allan o bren, gan ddysgu sut i ddefnyddio offer syml yn ddiogel. Celfyddydau Mynegianol Bydd y plant yn cael defnyddio adnoddau wedi eu hailgylchu i greu model o drên. Byddwn hefyd yn gwneud gwaith crefft yn ymwneud ar Eisteddfod, Sul y Mamau, Santes Dwynwen ar Pasg. Edrychwn ymlaen at gael tymor prysur a hwyliog gyda’r plant a diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
Ysgol Carreg Emlyn © 2023 Website designed and maintained by H G Web Designs