Meithrin a Derbyn Tymor yr Hydref 2021 Croeso mawr i ddosbarth Meithrin a Derbyn. Yr athrawes ddosbarth yw Miss Williams gyda Miss Lawson yn cynorthwyo. Bydd Miss Hughes yn addysgu’r dosbarth Derbyn bob p’nawn Llun a Gwener a Miss Jones pob p’nawn Iau. Bydda nhw yn ymuno gyda Blwyddyn 1 a 2 ar y prynhawniau hyn. Derbyn yn unig – Bydd y plant yn cael dewis llyfr o lyfrgell yr ysgol bob Dydd Gwener. Byddant hefyd yn cael llythrennau Tric A Chlic i ymarfer adref. Cofiwch gofnodi unrhyw sylwadau ac arwyddo yn y Cofnod Llyfrau. Dylai’r plant ddod a’u bagiau darllen i’r ysgol bob diwrnod. Ein thema y tymor yma yw ‘Dwi’n Caru Bwyd’. Byddwn yn dysgu am fwydydd gwahanol, ble mae bwyd yn tyfu, bwyd iach ac afiach ac yn cael y cyfle i ddysgu sut i goginio. Mae croeso i chi drafod gweithgareddau’r dosbarth gyda’ch plentyn gan ddod ag unrhyw lyfrau neu luniau perthnasol i’r ysgol ynghyd â chynnig syniadau am siaradwyr gwadd. Ieithoedd, llythernnedd a chyfathrebu Byddwn yn defnyddio’r cynllun Tric a Chlic i ddysgu llythrennau gan ganolbwyntio ar ffurfio cywir a datblygu sgiliau darllen. Byddant yn datblygu iaith drwy chwarae rol ac amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys TGCH. Mathemateg a Rhifedd Byddwn yn datblygu sgiliau mathemategol trwy weithgareddau chwarae yn y dosbarth a thu allan ac yn dysgu caneuon a rhigymau sydd yn ymwneud a rhif. Byddwn yn canolbwyntio ar ddysgu adnabod a gwerth rhifau, adio a thynnu syml, didoli a dosbarthu a disgrifio a chymharu tymheredd. Iechyd a Lles Byddwn yn annog y plant i fod yn annibynnol, dysgu arferion gofal personol, dysgu rheolau’r dosbarth, sut i gydweithio a rhannu ac ymddwyn yn briodol. Byddant hefyd yn dysgu am sut i cadw’n iach wrth wneud ymarfer corff a bwyta’n iach. Bydd y plant Derbyn yn cael gwers Addysg Gorfforol ar b’nawn Mercher y tymor yma. Bydd angen gwisg addysg gorfforol briodol ar gyfer y gwersi a gall eich plentyn gadw’r wisg yn yr ysgol a'u dychwelyd adre i olchi ar ddiwedd hanner tymor. Gofynnir ichi sicrhau fod pob dilledyn gyda enw'r plentyn os gwelwch yn dda. Ni fydd y plant Meithrin angen gwisg y tymor hwn. Byddant yn dysgu newid a gwisgo yn annibynnol ac yn dysgu rheolau er mwyn diogelwch yn y gwersi. Yn ogystal ar gwersi byddant yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau drwy ddefnyddio offer mawr fel beiciau a sgwteri ac offer bach megis pensiliau a siswrn. Y Dyniaethau Ein thema yw 'Dwi’n Caru Bwyd' felly byddwn yn dysgu am fwyd gwahanol, o ble mae bwyd yn dod a’r hyn y gallwn ei dyfu yng ngardd yr ysgol. Byddant yn cael y cyfle i flasu bwydydd gwahanol a choginio. Byddwn hefyd yn dysgu am ddathliadau megis Diolchgarwch a’r Nadolig. Celfyddydau Mynegianol Bydd y plant yn defnyddio gwahanol fwydydd i greu printiadau a paentio. Byddwn hefyd yn gwneud gwaith crefft yn ymwneud a Diolchgarwch, yr Hydref, noson tân gwyllt a’r Nadolig. Yn y gwersi cerddoriaeth byddwn yn dysgu ac yn canu ystod o ganeuon a rhigymau gydag eraill ac yn dechrau chwarae patrymau rhythmig ar amrywiaeth o offerynnau a gwrando ar wahanol fath o gerddoriaeth. Edrychwn ymlaen at gael tymor prysur a hwyliog gyda’r plant a diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Meithrin a Derbyn Tymor yr Hydref 2021 Croeso mawr i ddosbarth Meithrin a Derbyn. Yr athrawes ddosbarth yw Miss Williams gyda Miss Lawson yn cynorthwyo. Bydd Miss Hughes yn addysgu’r dosbarth Derbyn bob p’nawn Llun a Gwener a Miss Jones pob p’nawn Iau. Bydda nhw yn ymuno gyda Blwyddyn 1 a 2 ar y prynhawniau hyn. Derbyn yn unig – Bydd y plant yn cael dewis llyfr o lyfrgell yr ysgol bob Dydd Gwener. Byddant hefyd yn cael llythrennau Tric A Chlic i ymarfer adref. Cofiwch gofnodi unrhyw sylwadau ac arwyddo yn y Cofnod Llyfrau. Dylai’r plant ddod a’u bagiau darllen i’r ysgol bob diwrnod. Ein thema y tymor yma yw ‘Dwi’n Caru Bwyd’. Byddwn yn dysgu am fwydydd gwahanol, ble mae bwyd yn tyfu, bwyd iach ac afiach ac yn cael y cyfle i ddysgu sut i goginio. Mae croeso i chi drafod gweithgareddau’r dosbarth gyda’ch plentyn gan ddod ag unrhyw lyfrau neu luniau perthnasol i’r ysgol ynghyd â chynnig syniadau am siaradwyr gwadd. Ieithoedd, llythernnedd a chyfathrebu Byddwn yn defnyddio’r cynllun Tric a Chlic i ddysgu llythrennau gan ganolbwyntio ar ffurfio cywir a datblygu sgiliau darllen. Byddant yn datblygu iaith drwy chwarae rol ac amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys TGCH. Mathemateg a Rhifedd Byddwn yn datblygu sgiliau mathemategol trwy weithgareddau chwarae yn y dosbarth a thu allan ac yn dysgu caneuon a rhigymau sydd yn ymwneud a rhif. Byddwn yn canolbwyntio ar ddysgu adnabod a gwerth rhifau, adio a thynnu syml, didoli a dosbarthu a disgrifio a chymharu tymheredd. Iechyd a Lles Byddwn yn annog y plant i fod yn annibynnol, dysgu arferion gofal personol, dysgu rheolau’r dosbarth, sut i gydweithio a rhannu ac ymddwyn yn briodol. Byddant hefyd yn dysgu am sut i cadw’n iach wrth wneud ymarfer corff a bwyta’n iach. Bydd y plant Derbyn yn cael gwers Addysg Gorfforol ar b’nawn Mercher y tymor yma. Bydd angen gwisg addysg gorfforol briodol ar gyfer y gwersi a gall eich plentyn gadw’r wisg yn yr ysgol a'u dychwelyd adre i olchi ar ddiwedd hanner tymor. Gofynnir ichi sicrhau fod pob dilledyn gyda enw'r plentyn os gwelwch yn dda. Ni fydd y plant Meithrin angen gwisg y tymor hwn. Byddant yn dysgu newid a gwisgo yn annibynnol ac yn dysgu rheolau er mwyn diogelwch yn y gwersi. Yn ogystal ar gwersi byddant yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau drwy ddefnyddio offer mawr fel beiciau a sgwteri ac offer bach megis pensiliau a siswrn. Y Dyniaethau Ein thema yw 'Dwi’n Caru Bwyd' felly byddwn yn dysgu am fwyd gwahanol, o ble mae bwyd yn dod a’r hyn y gallwn ei dyfu yng ngardd yr ysgol. Byddant yn cael y cyfle i flasu bwydydd gwahanol a choginio. Byddwn hefyd yn dysgu am ddathliadau megis Diolchgarwch a’r Nadolig. Celfyddydau Mynegianol Bydd y plant yn defnyddio gwahanol fwydydd i greu printiadau a paentio. Byddwn hefyd yn gwneud gwaith crefft yn ymwneud a Diolchgarwch, yr Hydref, noson tân gwyllt a’r Nadolig. Yn y gwersi cerddoriaeth byddwn yn dysgu ac yn canu ystod o ganeuon a rhigymau gydag eraill ac yn dechrau chwarae patrymau rhythmig ar amrywiaeth o offerynnau a gwrando ar wahanol fath o gerddoriaeth. Edrychwn ymlaen at gael tymor prysur a hwyliog gyda’r plant a diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs