Blwyddyn 3 a 4 Croeso i Ddosbarth Blwyddyn 3 a 4. Ein hathrawes ddosbarth yw Miss Elan Jones a byddwn yn canolbwyntio ar y thema ‘Teithio’ ar hyd y tymor. Dyma beth fyddwn yn ei astudio ym mhob maes dysgu a phrofiad: Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu: Byddwn yn gwneud ein gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg am bythefnos ac yna trwy gyfrwng y Saesneg. Byddwn yn trafod, darllen ac yn dysgu sut i ysgrifennu sgript, erthygl papur newydd, dyddiadur, penawdau, agenda, cerdyn post a llawer mwy. Byddwn hefyd yn darllen ac astudio ‘Twm Bach ar y Mimosa’ gan Sian Lewis ac yn cynllunio llawer o’r tasgau ysgrifenedig o amgylch gynnwys y nofel. Yn ogystal, fe fyddwn yn cael gwersi ‘Read, Write, Ink’ bob bore, er mwyn ymarfer a datblygu sgiliau sillafu Saesneg y dysgwyr. Mathemateg a Rhifedd: Y prif unedau y byddwn yn eu hastudio dros yr hanner tymor gyntaf fydd ffracsiynau, swyddogaethau a graffiau, amser, hyd, adeiledd, gwaith data, amcangyfrif a gwirio, ymresymu rhifyddol, datblygu sgiliau mathemateg pen a byddwn yna’n symud ymlaen I ddatblygu sgiliau gwahanol dros weddill y tymor . Gwyddoniaeth a Thechnoleg: Yn ystod y tymor byddwn yn canolbwyntio ar brosiectau STEM sy’n annog meddylfryd arloesol drwy astudio mecanneg car, adeiladu pont gryf gan ddefnyddio spaghetti ac archwilio a phrofi deunyddiau sy’n gallu gwrthsefyll dwr. Byddwn hefyd yn parhau gydag ein prosiect ‘Bylbiau’r Gwanwyn’ ble fyddwn yn nodi tyfiant ac amodau tyfu y bylbiau. Y Dyniaethau: Byddwn yn astudio hanes sefydlu’r wladfa ym Mhatagonia, datblygiad trafnidiaeth ar hyd y blynyddoedd, cymharu tirwedd a thraddodiadau Cymru a Phatagonia ac yn canolbwyntio ar stori Mary Jones yn teithio i nol ei Beibl. Iechyd a Lles: Byddwn yn cynnal ein gwersi ymarfer corff bob bore Gwener drwy fynd am wersi nofio. Yn ychwanegol, bydd y dysgwyr hefyd yn cael cyfle i redeg y ‘filltir fawr’ dwywaith yr wythnos er mwyn gwella eu iechyd corfforol a meddyliol. Yn ogystal â chadw’r corff yn iach, byddwn hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd cadw’r meddwl yn iach. Byddwn yn trafod pynciau megis bwlio, perthnasoedd cadarnhaol a diogelwch y wê. Wrth wraidd ein gwersi iechyd a lles, byddwn hefyd yn deall cydberthynas gweithgarwch corfforol a meddwl iach. Celfyddyd Mynegiannol: Byddwn yn gwneud amrywiaeth o waith celf gan ganolbywntio’n bennaf ar y thema ‘cynefin’. Rydym hefyd yn lwcus iawn o gael mynediad i sesiynau gweithdy cerddoriaeth er mwyn datblygu sgiliau cerddoriaeth y dysgwyr yn llawn. Fe fydd sgiliau drama yn llifo yn naturiol o fewn y dosbarth gan i'r dysgwyr wneud llawer o waith llafar a pherfformio fel rhan o’u gwaith. Cymhwysedd Digidol: Mae cymhwysedd digidol yn sgil bwerus i'w ddatblygu ar gyfer y dyfodol felly byddaf yn sicrhau fod y dysgwyr yn cael cyfleoedd i ymchwilio yn annibynnol a datblygu’r sgiliau sylfaenol o fewn y gwersi. Byddwn yn gwneud llawer o ein gwaith ar Google Classroom er mwyn ymgyfarwyddo â’r sgiliau yma. Gwaith cartref: Bydd y plant yn derbyn gwaith cartref mathemateg bob pythefnos ac yn yr wythnosau eraill, bydd gofyn i'r plant gwblhau tasg gwaith thema. Bydd y gwaith cartref yn cael ei osod ar Ddydd Gwener a gofynnir iddo gael ei gwblhau erbyn y Dydd Gwener sydd i ddilyn. Edrychwn ymlaen at gael tymor prysur a hwyliog gyda’r plant a diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
Ysgol Carreg Emlyn © 2023 Website designed and maintained by H G Web Designs
Blwyddyn 3 a 4 Croeso i Ddosbarth Blwyddyn 3 a 4. Ein hathrawes ddosbarth yw Miss Elan Jones a byddwn yn canolbwyntio ar y thema ‘Teithio’ ar hyd y tymor. Dyma beth fyddwn yn ei astudio ym mhob maes dysgu a phrofiad: Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu: Byddwn yn gwneud ein gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg am bythefnos ac yna trwy gyfrwng y Saesneg. Byddwn yn trafod, darllen ac yn dysgu sut i ysgrifennu sgript, erthygl papur newydd, dyddiadur, penawdau, agenda, cerdyn post a llawer mwy. Byddwn hefyd yn darllen ac astudio ‘Twm Bach ar y Mimosa’ gan Sian Lewis ac yn cynllunio llawer o’r tasgau ysgrifenedig o amgylch gynnwys y nofel. Yn ogystal, fe fyddwn yn cael gwersi ‘Read, Write, Ink’ bob bore, er mwyn ymarfer a datblygu sgiliau sillafu Saesneg y dysgwyr. Mathemateg a Rhifedd: Y prif unedau y byddwn yn eu hastudio dros yr hanner tymor gyntaf fydd ffracsiynau, swyddogaethau a graffiau, amser, hyd, adeiledd, gwaith data, amcangyfrif a gwirio, ymresymu rhifyddol, datblygu sgiliau mathemateg pen a byddwn yna’n symud ymlaen I ddatblygu sgiliau gwahanol dros weddill y tymor . Gwyddoniaeth a Thechnoleg: Yn ystod y tymor byddwn yn canolbwyntio ar brosiectau STEM sy’n annog meddylfryd arloesol drwy astudio mecanneg car, adeiladu pont gryf gan ddefnyddio spaghetti ac archwilio a phrofi deunyddiau sy’n gallu gwrthsefyll dwr. Byddwn hefyd yn parhau gydag ein prosiect ‘Bylbiau’r Gwanwyn’ ble fyddwn yn nodi tyfiant ac amodau tyfu y bylbiau. Y Dyniaethau: Byddwn yn astudio hanes sefydlu’r wladfa ym Mhatagonia, datblygiad trafnidiaeth ar hyd y blynyddoedd, cymharu tirwedd a thraddodiadau Cymru a Phatagonia ac yn canolbwyntio ar stori Mary Jones yn teithio i nol ei Beibl. Iechyd a Lles: Byddwn yn cynnal ein gwersi ymarfer corff bob bore Gwener drwy fynd am wersi nofio. Yn ychwanegol, bydd y dysgwyr hefyd yn cael cyfle i redeg y ‘filltir fawr’ dwywaith yr wythnos er mwyn gwella eu iechyd corfforol a meddyliol. Yn ogystal â chadw’r corff yn iach, byddwn hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd cadw’r meddwl yn iach. Byddwn yn trafod pynciau megis bwlio, perthnasoedd cadarnhaol a diogelwch y wê. Wrth wraidd ein gwersi iechyd a lles, byddwn hefyd yn deall cydberthynas gweithgarwch corfforol a meddwl iach. Celfyddyd Mynegiannol: Byddwn yn gwneud amrywiaeth o waith celf gan ganolbywntio’n bennaf ar y thema ‘cynefin’. Rydym hefyd yn lwcus iawn o gael mynediad i sesiynau gweithdy cerddoriaeth er mwyn datblygu sgiliau cerddoriaeth y dysgwyr yn llawn. Fe fydd sgiliau drama yn llifo yn naturiol o fewn y dosbarth gan i'r dysgwyr wneud llawer o waith llafar a pherfformio fel rhan o’u gwaith. Cymhwysedd Digidol: Mae cymhwysedd digidol yn sgil bwerus i'w ddatblygu ar gyfer y dyfodol felly byddaf yn sicrhau fod y dysgwyr yn cael cyfleoedd i ymchwilio yn annibynnol a datblygu’r sgiliau sylfaenol o fewn y gwersi. Byddwn yn gwneud llawer o ein gwaith ar Google Classroom er mwyn ymgyfarwyddo â’r sgiliau yma. Gwaith cartref: Bydd y plant yn derbyn gwaith cartref mathemateg bob pythefnos ac yn yr wythnosau eraill, bydd gofyn i'r plant gwblhau tasg gwaith thema. Bydd y gwaith cartref yn cael ei osod ar Ddydd Gwener a gofynnir iddo gael ei gwblhau erbyn y Dydd Gwener sydd i ddilyn. Edrychwn ymlaen at gael tymor prysur a hwyliog gyda’r plant a diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
Ysgol Carreg Emlyn © 2023 Website designed and maintained by H G Web Designs