Blwyddyn 3 a 4 Tymor yr Hydref 2022 Croeso i Ddosbarth Blwyddyn 3 a 4. Ein hathrawes ddosbarth yw Miss Elan Jones. Bydd Mrs Bethan Petrie yn cymryd y dosbarth ar fore Mercher ac yn canolbwyntio ar sgiliau darllen. Bydd Miss Einir Jones yn dysgu’r dosbarth ar bnawn Mercher. Byddwn yn canolbwyntio ar y thema ‘Dathliadau’ ar hyd y tymor. Dyma beth fyddwn yn ei astudio ym mhob maes dysgu a phrofiad: Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu: Byddwn yn gwneud ein gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg am bythefnos ac yna trwy gyfrwng y Saesneg. Byddwn yn trafod, darllen ac yn dysgu sut i ysgrifennu adroddiad, araith, cyfarwyddiadau, poster, rheolau, gwahoddiad ayyb. Byddwn hefyd yn darllen ac astudio ‘Y CMM/The BFG’ gan Roald Dahl ble fyddwn yn cyfnewid iaith y llyfr yn unol â’r wythnosau iaith. Yn ogystal, mi fyddwn yn cael gwersi ‘Read, Write, Ink’ bob bore, er mwyn ymarfer a datblygu sgiliau sillafu Saesneg y dysgwyr. Mathemateg a Rhifedd: Y prif unedau y byddwn yn eu hastudio dros yr hanner tymor gyntaf fydd adio a thynnu, gwerth lle, tymheredd, gwaith data, amcangyfrif a gwirio, ymresymu rhifyddol, datblygu sgiliau mathemateg pen a byddwn yna’n symud ymlaen i ddatblygu sgiliau gwahanol dros weddill y tymor. Gwyddoniaeth a Thechnoleg: Yn ystod y tymor byddwn yn astudio'r gadwyn fwyd, yr ecosystem ac yn cael cyfle i greu cawl gyda llysiau’r ardd. Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar brosiectau STEM sy’n annog meddylfryd arloesol. Y Dyniaethau: Byddwn yn astudio hanes Owain Glyndwr, effaith ailgylchu ar y blaned, sut mae gwahanol ddiwylliannau yn dathlu dathliadau megis priodasau a’r Nadolig, ymchwilio I hanes hen draddodiadau Guto Ffowc a Chalan Gaeaf a llawer mwy. Mi fyddwn hefyd yn canolbwyntio ar ddathlu ni ein hunain fel unigolion yn ogystal â gwahanol ddiwylliannau eraill o amgylch y byd. Iechyd a Lles: Byddwn yn cynnal ein gwersi ymarfer corff bob prynhawn Dydd Iau. Yn ystod yr hanner tymor cyntaf, byddwn yn canolbwyntio ar ddatblygu ac ymarfer sgiliau pêl droed. Dros weddill y tymor, byddwn yn canolbwyntio ar wersi datblygu sgiliau gymnasteg. Yn ychwanegol, mi fydd y dysgwyr hefyd yn cael cyfle i redeg y ‘filltir fawr’ dwywaith yr wythnos er mwyn gwella eu hiechyd corfforol a meddyliol. Yn ogystal â chadw’r corff yn iach, byddwn hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd cadw’r meddwl yn iach. Byddwn yn trafod pynciau megis pryder, bwlio a dathlu bod yn wahanol. Wrth wraidd ein gwersi iechyd a lles, byddwn hefyd yn deall cydberthynas gweithgarwch corfforol a meddwl iach. Celfyddyd Mynegiannol: Byddwn yn gwneud amrywiaeth o waith celf gan ddefnyddio deunyddiau wedi eu hailgylchu. Yn ogystal, byddwn yn cyfansoddi a pherfformio darn cerddorol ar gyfer priodas. Mi fydd sgiliau drama yn llifo yn naturiol o fewn y dosbarth gan I'r dysgwyr wneud llawer o waith llafar a pherfformio fel rhan o’u gwaith. Cymhwysedd Digidol: Mae cymhwysedd digidol yn sgil bwerus i'w ddatblygu ar gyfer y dyfodol felly byddaf yn sicrhau fod y dysgwyr yn cael cyfleoedd i ymchwilio yn annibynnol a datblygu’r sgiliau sylfaenol o fewn y gwersi. Gwaith cartref: Bydd y plant yn derbyn gwaith cartref mathemateg bob pythefnos ac yn yr wythnosau eraill, bydd gofyn i'r plant gwblhau tasg gwaith thema. Bydd y gwaith cartref yn cael ei osod ar Ddydd Gwener a gofynnir iddo gael ei gwblhau erbyn y Dydd Gwener sydd i ddilyn. Edrychwn ymlaen at gael tymor prysur a hwyliog gyda’r plant a diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Blwyddyn 3 a 4 Tymor yr Hydref 2022 Croeso i Ddosbarth Blwyddyn 3 a 4. Ein hathrawes ddosbarth yw Miss Elan Jones. Bydd Mrs Bethan Petrie yn cymryd y dosbarth ar fore Mercher ac yn canolbwyntio ar sgiliau darllen. Bydd Miss Einir Jones yn dysgu’r dosbarth ar bnawn Mercher. Byddwn yn canolbwyntio ar y thema ‘Dathliadau’ ar hyd y tymor. Dyma beth fyddwn yn ei astudio ym mhob maes dysgu a phrofiad: Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu: Byddwn yn gwneud ein gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg am bythefnos ac yna trwy gyfrwng y Saesneg. Byddwn yn trafod, darllen ac yn dysgu sut i ysgrifennu adroddiad, araith, cyfarwyddiadau, poster, rheolau, gwahoddiad ayyb. Byddwn hefyd yn darllen ac astudio ‘Y CMM/The BFG’ gan Roald Dahl ble fyddwn yn cyfnewid iaith y llyfr yn unol â’r wythnosau iaith. Yn ogystal, mi fyddwn yn cael gwersi ‘Read, Write, Ink’ bob bore, er mwyn ymarfer a datblygu sgiliau sillafu Saesneg y dysgwyr. Mathemateg a Rhifedd: Y prif unedau y byddwn yn eu hastudio dros yr hanner tymor gyntaf fydd adio a thynnu, gwerth lle, tymheredd, gwaith data, amcangyfrif a gwirio, ymresymu rhifyddol, datblygu sgiliau mathemateg pen a byddwn yna’n symud ymlaen i ddatblygu sgiliau gwahanol dros weddill y tymor. Gwyddoniaeth a Thechnoleg: Yn ystod y tymor byddwn yn astudio'r gadwyn fwyd, yr ecosystem ac yn cael cyfle i greu cawl gyda llysiau’r ardd. Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar brosiectau STEM sy’n annog meddylfryd arloesol. Y Dyniaethau: Byddwn yn astudio hanes Owain Glyndwr, effaith ailgylchu ar y blaned, sut mae gwahanol ddiwylliannau yn dathlu dathliadau megis priodasau a’r Nadolig, ymchwilio I hanes hen draddodiadau Guto Ffowc a Chalan Gaeaf a llawer mwy. Mi fyddwn hefyd yn canolbwyntio ar ddathlu ni ein hunain fel unigolion yn ogystal â gwahanol ddiwylliannau eraill o amgylch y byd. Iechyd a Lles: Byddwn yn cynnal ein gwersi ymarfer corff bob prynhawn Dydd Iau. Yn ystod yr hanner tymor cyntaf, byddwn yn canolbwyntio ar ddatblygu ac ymarfer sgiliau pêl droed. Dros weddill y tymor, byddwn yn canolbwyntio ar wersi datblygu sgiliau gymnasteg. Yn ychwanegol, mi fydd y dysgwyr hefyd yn cael cyfle i redeg y ‘filltir fawr’ dwywaith yr wythnos er mwyn gwella eu hiechyd corfforol a meddyliol. Yn ogystal â chadw’r corff yn iach, byddwn hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd cadw’r meddwl yn iach. Byddwn yn trafod pynciau megis pryder, bwlio a dathlu bod yn wahanol. Wrth wraidd ein gwersi iechyd a lles, byddwn hefyd yn deall cydberthynas gweithgarwch corfforol a meddwl iach. Celfyddyd Mynegiannol: Byddwn yn gwneud amrywiaeth o waith celf gan ddefnyddio deunyddiau wedi eu hailgylchu. Yn ogystal, byddwn yn cyfansoddi a pherfformio darn cerddorol ar gyfer priodas. Mi fydd sgiliau drama yn llifo yn naturiol o fewn y dosbarth gan I'r dysgwyr wneud llawer o waith llafar a pherfformio fel rhan o’u gwaith. Cymhwysedd Digidol: Mae cymhwysedd digidol yn sgil bwerus i'w ddatblygu ar gyfer y dyfodol felly byddaf yn sicrhau fod y dysgwyr yn cael cyfleoedd i ymchwilio yn annibynnol a datblygu’r sgiliau sylfaenol o fewn y gwersi. Gwaith cartref: Bydd y plant yn derbyn gwaith cartref mathemateg bob pythefnos ac yn yr wythnosau eraill, bydd gofyn i'r plant gwblhau tasg gwaith thema. Bydd y gwaith cartref yn cael ei osod ar Ddydd Gwener a gofynnir iddo gael ei gwblhau erbyn y Dydd Gwener sydd i ddilyn. Edrychwn ymlaen at gael tymor prysur a hwyliog gyda’r plant a diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
Ysgol Carreg Emlyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs